معرفی

مشخصات فردی

امیرعباس شجاعی

نام - نام خانوادگی : امیرعباس   شجاعی

پست الکترونیکی : a.shojaie@azad.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مهندسی صنایع - تحلیل سیستمها
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنوب تهران

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : مهندسی صنایع- مهندسی صنایع
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنوب تهران

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مهندسی صنایع - مهندسی صنایع
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

سوابق اجرایی

مدیر گروه کارشناسی ارشد به مدت 6 سالعضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

انجمن مهندسی صنایع ایران

انجمن علمی کیفیت ایران

انجمن مهندسی ارزشتیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : صنایع

محل خدمت : دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 10

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو هیات علمی تمام وفت

نوع استخدام : آزمایشی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1385/11/1

امیرعباس شجاعی
امیرعباس شجاعی

محل خدمت :
    دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب
مرتبه علمی :
    استادیار
^